Historie MS

Historie mysliveckého spolku Lány – Horní Heřmanice.

V období po vzniku Československa začala se i v naší obci formovat jakási lidová myslivost, kdy větší sedláci, obchodníci, hostinští a další členové založili honební společnost a začali vykonávat právo myslivosti.

Tehdejší pojetí myslivosti mělo ještě málo společného s tím co známe dnes. Jednalo se spíše o samostatný lov, na víceméně vymezeném území, případně vycházky dvou či několika myslivců za účelem střelení si zajíce na neděli nebo na vánoce. Lovil se téměř výhradně zajíc a koroptev, případně tetřívek a sluky, dozníval lov kvíčal. Srnčí zvěř byla vzácností a lovena byla jen sporadicky. O vysoké a černé zvěři nebylo ještě ani zmínky.

Po skončení války změnilo se pojetí myslivosti v celé republice. Zájemci o provozování myslivosti museli skládat myslivecké zkoušky a sdružit se do mysliveckých společností.

Jediná zmínka v kronice obce Heřmanice je z roku 1950 a je zde uvedeno: Koncem roku byl přeměněn pronájem honitby na mysliveckou společnost. Předsedou je Ladislav Skalický č. 170, myslivecký hospodář František Kubelka č. 93. Z důvodů výsadby lesních stromků byl odstřel srnčího zvýšen na 20 kusů. Odstřeleno bylo 11 kusů. Zajíců odstřeleno během roku 1950 117 kusů.

V té době hospodařili samostatně MS v Horních i Dolních Heřmanicích a počet členů v jednotlivých sdruženích nepřesahoval 5 – 7 myslivců.

V polovině padesátých let se v Heřmanicích i okolí začíná objevovat černá zvěř, přičemž hlavní zvěří je stále zajíc a srnčí. V té době začíná z honitby mizet tetřívek a začíná úbytek koroptví. Značná pozornost se v té době věnovala i tlumení škodné.

K určitému oživení spolkové činnosti dochází v polovině 60 – tých let, kdy MS získává starší domek po panu Cinkovi na Lánech a z něho si vytvoří svoji klubovnu s celým mysliveckým zázemím (sklad krmiva pro zvěř, materiál na krmelce a posedy, nářadí). Ve stejné době dochází také k rozšíření členské základny o 3 myslivce z Lanškrouna. V té době je mysliveckým hospodářem pan Emil Kolomazník z Lanškrouna a po jeho smrti se stává hospodářem pan Josef Beran. V Dolních Heřmanicích dělá mysliveckého hospodáře pan Adolf Kubelka z Koburku.

70 -tá léta jsou ve znamení budování myslivecké chaty na Láně, kdy ze staré, polorozpadlé chalupy byla postavena poměrně slušná chata s klubovní místností, kuchyňským i sociálním zázemím a dvěma ložnicemi v půdním prostoru.

Do MS v tu dobu přicházejí další členové a mysliveckým hospodářem se na dlouhou dobu stává pan Jiří Beran z Lanškrouna.

V té době dochází k odstřelu prvních kusů černé a v honitbě se sporadicky objevuje (přechází) vysoká.

Také z mysliveckého pohledu se jedná o poměrně úspěšné období. Srnčí zvěř se udržuje na slušné úrovni jak počtem tak kvalitou. Zajíc je v té době ještě poměrně hojný a v obou honitbách (Horní i Dolní Heřmanice) bývají na honech slušné výřady několika desítek kusů. V té době se rovněž rozvíjí spolupráce s MS Horka nad Moravou u Olomouce a dochází k vysazení několika desítek kusů bažantů do naší honitby. Na několik let jsou tím zpestřeny hony na drobnou, bohužel bažantům se heřmanické zimy nelíbily a odešli do teplejších krajin. Také černá se rozmnožila a usadila natolik, že odlov i desítek kusů za rok je zcela běžný.

Konec 70 – tých let se nese ve znamení podstatného úbytku veškeré drobné zvěře. Téměř zmizely koroptve, odešel bažant a podstatně ubylo zajíců. Na výřadech se objevují jednotliví zajíci, ale přibývá lišek. V té době dochází ke sloučení s MS Dolní Heřmanice a sdružení se od té doby jmenuje Myslivecké  sdružení Lány Horní Heřmanice.

K dalšímu, umělému a nařízenému sloučení sdružení dochází v 80 – tých letech. Krátce jsme sloučeni do velkého komplexu do kterého bylo začleněno i MS Čermná.  Toto se záhy rozpadá a vzniká s MS Výprachtice – MS Lány Výprachtice.  Byla to nechtěná i když korektní spolupráce, která nepřerostla ve skutečné splynutí a ihned po roce 1989 došlo k opětovnému rozdělení.

Změny, které v naší republice nastaly v 90 – tých letech, se dotkly i myslivosti. Výkon práva myslivosti byl vázán na vlastnictví  honebních pozemků a v Heřmanicích byla ustavena Honební společnost, která je oprávněna pronajímat honební pozemky k výkonu práva myslivosti. Honitba Horní Heřmanice je pronajata našemu MS. V současné době provozujeme myslivost na 1682,62 ha polí, luk a lesů.